Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” broj 25/13.), kojim su propisana načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupaka za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” broj 25/13).

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određuje se sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Dubravka Mojaš, ravnateljica. Telefon: +385 98 188 7896

Dokumenti ustanove
Zakoni i pravilnici
Financijsko poslovanje
Dječji vrtić Bubamara

Novosti među bubamarcima

Potaknite razvoj djeteta igranjem

Igranje je, prije svega, način dječje zabave, ali različite igre njeguju različite aspekte djetetova duha, uma i ponašanja, osobito u dobi od 3 do 7 godina…

Kako potaknuti djecu na više kretanja

Djecu roditelji sve češće svjesno moraju tjerati na kretanje i aktivnost s time da prije toga moraju i sami sebe pokrenuti.

Poticanje vještina propovijedanja

Pripovijedanje nam otkriva djetetovu sposobnost da organizira rečenice u jednu, sadržajno povezanu cjelinu.